Σκοπός

  1. Η διενέργεια ναυλομεσιτικών εργασιών επί προμηθεία.
  2. Η διαμεσολάβηση για την διενέργεια χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων, προϊόντων και εν γένει κινητών πραγμάτων και φορτίων με την καταβολή κομίστρου, εντός Ελλάδος, αλλά και στην αλλοδαπή.
  3. Η διενέργεια ή μεσολάβηση για την ναύλωση πάσης φύσεως χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μέσων μεταφορών, μέσων φορτοεκφορτώσεως φορτίων παντός είδους και την διενέργεια κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πετρέλευσης.
  4. Οι εκτελωνισμοί προϊόντων, φορτίων και κινητών εν γένει πραγμάτων και η διενέργεια κάθε πράξης που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
  5. Οι αποθηκεύσεις προϊόντων σε αποθήκες.
  6. Η ασφάλιση εμπορευμάτων, προϊόντων και φορτίων από την παραλαβή μέχρι και την παράδοσή τους στους δικαιούχους.